Arvot merkityksen perusta. Mistä et voi tinkiä? Arvot!

Arvot ovat yksilön tai yhteisön sisäistettyjä käsityksiä siitä, mikä on hyvää, oikein ja tärkeää. Arvot ohjaavat toimintaa ja päätöksentekoa sekä määrittävät sen, millaisia valintoja teemme eri tilanteissa. 

Usein arvot muodostuivat lapsuudessa osin kasvatuksessa saaduista arvoista, mutta huomaamme niiden muuttuneen ja kehittyneen ajan, oppimisen ja elämänkokemusten myötä. Tärkeitä arvoja voisivat olla esimerkiksi rehellisyys, ystävällisyys, oikeudenmukaisuus, vapaus ja ekologisuus. 

Arvot vaikuttavat jokaisen toimintaan monin eri tavoin. Ne ohjaavat päätöksentekoa ja auttavat priorisoimaan eri vaihtoehtoja. Arvot motivoivat toimimaan tietyllä tavalla ja antavat merkityksen elämälle. Näiden avulla on mahdollista tunnistaa omat tarpeemme ja tavoitteemme ja ne jopa määrittävät, miten haluamme elämäämme elää. 

Yleensä työelämässä arvoilla on merkittävä rooli, sillä vaikuttavathan ne siihen, millaisia päätöksiä töissä teemme ja miten toisiamme kohtaan käyttäydymme. Havaintojemme mukaan arvojen ja ihmiskäsityksen yhteys vaikuttaa myös siihen, miten organisaatiossa toimitaan ja merkittävästi myös siihen millainen työilmapiiri vallitsee. Esimerkiksi jos organisaation arvot korostavat rehellisyyttä ja avoimuutta, työntekijöiltä odotetaan vastaavasti rehellistä ja avointa käyttäytymistä. Tällainen arvojen ja ihmiskäsityksen yhteys luo perustan hyvälle työyhteisölle ja osaltaan auttaa organisaatiota menestymään. 

Samankaltaiset henkilökohtaiset arvot muodostavat perustan EVOLV-yhteisömme arvomaailmalle ja käytännön vakiintuneille toiminnallisille normeille. Emme ole määritelleet yhteisöllemme julistettavia yhteisiä arvoja vaan jatkuvasti huomaamme käyttäytyvämme yhtenäisten arvojen mukaisesti. Toki olemme käyneet arvokeskusteluja. Ohjaamme yhteisön päätöksentekoa ja arvioimme vaihtoehtoja arvopohjaisesti. 

  On hyvin tärkeätä, että yksilön henkilökohtaiset arvot ovat linjassa yhteisön arvojen kanssa. Kuitenkin tärkeintä on se, että aidosti noudatetaan riittävän yhtenäistä arvopohjaa kaikessa toiminnassa. Jokaisen on myös tärkeätä ymmärtää arvojen kantava merkitys ja yhteensovittaa organisaation arvot omiin, sillä vasta todellinen arvojen mukainen toiminta edistää yhteisön yhteenkuuluvuutta, voimaa ja siten tavoitteiden saavuttamista. 

Jos omat, yhteisön ja työnantajan arvot arvoina ovat ristiriidassa, työntekijä todennäköisesti vaihtaa työpaikkaa. Vastaavasti, jos teot ja arvot ovat ristiriidassa, syntyy epäuskoisuutta kasvattava kehityskulku. Mikäli puheissa ja tavoitteissa korostetaan avoimuutta, mutta arjen toiminnassa avoimuus synnyttää ongelmia seuraa tällaisesta epäuskottavuudesta kuormittava tabu. Tällainen tilanne vaatii ratkaisun sillä jokainen taipuvainen uskomaan enemmän toimintaa kuin sanoja. 

  Väistämättömästi arvojen aitous on välttämätöntä. Voidaksemme tehdä tietoisia valintoja ja kestäviä päätöksiä, on tunnistettava omat arvot ja pidettävä kiinni arvomaailmasta. Vain siten voimme toimia itsellemme merkityksellisellä tavalla. Lisäksi on hyvä kunnioittaa muiden arvoja, jotta voi ymmärtää paremmin heidän toimintaansa ja toimia heidän kanssaan. 

Merkittävin arvopäätös syntyy kohdattaessa yhteisön ja omien arvojen eroavaisuus. Mistä luopua silloin? 

26.3.2024 EVOLV-tiimi / Kirsi, Johanna ja Jaakko