Mitä kuuluu suomalaiselle johtajalle – joka neljäs johtaja epäilee jaksamistaan

Jaakko Norilo, Minna Tervo, Evolv Oy

Julkaisemme kuusiosaisen artikkelisarjan Mitä kuuluu suomalaiselle johtajalle – johtamistutkimuksen 2020 tuloksia ja näkökulmia. Osa 4/6.

Kaksi kuukautta ennen koronaepidemian laajenemista kartoitimme Taloustutkimuksen kanssa ylimmän johdon menestystekijöitä ja johtajien näkemyksiä siitä, millaisia haasteita jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö asettaa suomalaiselle johtajalle ja päivittäiselle johtamistyölle. Tutkimukseemme vastasi 100 suomalaista johtajaa liike-elämän huipulta. Juuri nyt tulokset ovat ajankohtaisempia kuin koskaan!

Lyhyen tähtäimen selviytyminen nousee pitkäkestoisen suoriutumisen edelle

Vaikka tutkimukseemme osallistuneista johtajista 70 prosenttia kertoo voivansa hyvin tällä hetkellä, joka seitsemäs ei oman vastauksensa mukaan jaksa nykytahdilla vuotta pidempään. Huolestuttavaa on myös, että neljännes vastanneista johtajista epäilee tulevaa omaa jaksamistaan. (Kuva 1.)

Onko jaksaminen selviytymistä tämän päivän ja huomisen tehtävistä vai kestoltaan jotakin kvartaalia ja vuotta pidempää? Vai jotain, johon sitten aikanaan, esimerkiksi lomilla, koetetaan suorittamalla paneutua?

Psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin merkityksen koetaan kasvavan

Lähes puolet tutkimukseemme vastanneista on sitä mieltä, että johtoryhmässä tulisi nykyistä enemmän keskittyä myös psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin, stressinhallinnan ja palautumisen kehittämiseen (Kuva 2).

Kehittäminen edistää johtajien hyvinvointia

Vastaajista lähes 70 prosenttia näkee, että omassa johtoryhmässä tulisi käydä enemmän arvopohjaista toimintatapakeskustelua. Tutkimustulosten mukaan yli 70% johtajista toivovat panostuksia johtamistoimintojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä itse johtamistaitojen, manageeraus – ja leadership -osaamisen kehittämiseen. (Kuva 2). 42 % johtajista kokee johtajuuden kehittämisen vaikuttavan suoraan omaan tasapainoonsa ja hyvinvointiinsa.

Hyvinvoinnin merkityksestä ei keskustella johdon kilpailutekijänä

Monet tutkimukseen osallistuneet johtajat kertovat, että henkilökohtaisesta hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista keskusteleminen on hyvin harvinaista toimitusjohtajan kanssa tai johtoryhmissä. Aiheesta keskusteleminen koettaisiin kuitenkin tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Miksi sitä ei tehdä ryhmässä tai esimerkiksi luottamuksellisissa kehityskeskusteluissa?

Johtajien jaksaminen ja hyvinvointi hallitusten ja johtoryhmien agendalle

Tutkimuksen mukaan johtoryhmissä on selkeä tarve keskustelulle ajankohtaisten johtamistoimintojen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja arvopohjaisten toimintatapojen todellisesta merkityksestä. Kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kuuluu olennaisena osana myös johtajien hyvinvoinnin kehittäminen, johon olisi panostettava merkittävästi osana koko organisaation hyvinvoinnin kehittämistyötä ja kestävää johtamista.

Johtajien jaksaminen ja hyvinvointi tulisikin nostaa hallitusten ja johtoryhmien agendalle. Heijastevaikutus johdon hyvinvoinnista ulottuu positiivisena koko organisaatioon!

‹ Takaisin juttulistaukseen

Tausta – Johtamistutkimuksen ajankohta ja pääkohderyhmä

Tutkimus toteutettiin 11/2019 – 1/2020. Tutkimukseen pääkohderyhmänä olivat Suomen 500 suurimman yrityksen johtohenkilöt. Sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi 100 johtajaa ja sen lisäksi tehtiin syvähaastatteluja.

Vastaajista:

  • 93 % kuuluu johtoryhmään
  • 56 % on toiminut ylimmän johdon tehtävissä yli 10 vuotta
  • 62 % on työskennellyt nykyisessä tehtävässään alle 5 vuotta
  • 53 % työskentelee osakeyhtiössä, 30 % pörssiyhtiössä
  • 87 % on 40-60 vuotiaita
  • 25 % on naisia

Evolv Oy
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo

contact@evolv.fi